Ide & Vision

lla som startar ett företag har en vision, en dröm, ett mål. Det är en tanke om hur företaget ska utveckla sig och vad man vill uppnå. Att ha visioner och drömmar är självklart en bra start. Det är ofta det som är drivkraften. Men för att lyckas är det bra att skapa struktur och sätta en riktning på arbetet. Det är vad som sker när man skriver ner affärsidé, affärsplan och vision för företaget. Det handlar om att sätta ord på vad man egentligen vill uppnå. Med tydligare mål når man dem lättare.

Affärsidé

En affärsidé speglar företagets grund. Den talar om vad företaget ska erbjuda för tjänster/produkter och hur man genom försäljning av dessa ska få önskad vinst. Självklart kan företaget utvecklas och förändras med åren och man kan därmed bli tvungen att uppdatera sin affärsidé. Men syftet är att affärsidén hela tiden ska spegla och förtydliga vad företaget ska ha för verksamhet.

En affärsidé kan skrivas helt unik men även användas av flera olika företag. Genom att hyra in sig i ett färdigt koncept (franchising) används exakt samma affärsidé för alla butiker inom samma kedja. Affärsidé brukar delas upp i yttre affärsidé och inre affärsidé. Den yttre fokuserar på produkt och kunder medan den inre fokuserar på metod, konkurrens och hur man ska lyckas på marknaden.

Vision

Ett företags vision är dess långsiktiga mål. Det är vad man vill uppnå på lång sikt och behöver inte i skrivandets stund ens vara realistiska. Till skillnad mot affärsidé så behöver man inte heller skriva hur dessa mål ska uppnås. Visionen kan därför snarare ses som en röd tråd som ska genomsyra verksamheten. Både små och stora insatser kan vara främjande för att nå visionen men framförallt är det att tydliggöra en långsiktig riktning.Visionen ändras relativt sällan för ett företag förutsatt att man inte helt ändrar bransch eller att förutsättningarna ändras drastiskt och nya möjligheter öppnas upp.

ide-och-vision-stor

Affärsplan

En affärsplan talar om hur företagets affärsidé ska nås genom ett flertal mindre affärsmål. I vissa fall innehåller även affärsplanen historisk information om företaget för att sedan peka framåt mot dess framtid.

Genom att ha en affärsplan skapas en tydlighet gällande vad företaget ska satsa på för att kunna genomföra sin affärsidé. För nya företag väger även affärsplanen mycket tungt för att kunna få lån eller investeringar på annat sätt. Det är den som kommer att synas utifrån dess verklighetsförankring och framtidsutsikt. Detta eftersom det ligger i investerarens intresse att skapa sig en så tydlig bild som möjligt över företagets framtid.